Regulamin Konkursu Boskata x Semilac

Regulamin konkursu „Boskata x Semilac”

§1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Boskata x Semilac” (dalej jako: Konkurs). Konkurs nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora.
  1. Organizatorem Konkursu jest marka Boskata, Bonaconi Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Jugosłowiańska 43, 60-149 Poznań, NIP: 7792520870, REGON: 387586218; wpisaną do CEIDG-u., o numerze NIP: 783-172-75-4 o numerze NIP: 783-102-72-12.
  1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 Czas trwania i przebieg konkursu

2.1. Konkurs jest ogłoszony na portalu Instagram w poście na profilu @boskata_, a także w relacjach InstaStories organizatora i marki collaborującej @semilac. 

2.2. Przebieg Konkursu jest następujący:

2.2.a.W Konkursie biorą udział autorskie dzieła w formie pisemnej (komentarz pod postem konkursowym z zadaniem), które przedstawią odpowiedź na zadanie konkursowe uczestnika.

2.2.b. Prace konkursowe należy opublikować w komentarzu pod postem konkursowym na profilu @boskata_. 

2.2.c. Konkurs trwa od 11.05.2021r. do 14.05.2021r. 

2.2.d. Do 17.05.2021 Organizator wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń 1 zwycięską pracę.

2.3. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na portalu Instagram, w komentarzu pod postem konkursowym na profilu @boskata_ oraz w relacji InstaStory. 

§3 Zasady uczestnictwa w Konkursie

3.1. Zgłoszenie do Konkursu polega na przesłaniu dzieła w formie pisemnej (komentarz pod postem konkursowym), które odpowiada na pytanie w zadaniu konkursowym. Zadanie polega na dobraniu jednego z koloru lakierów Semilac kolekcji „Garden Party” do wybranej stylizacji Boskata. 

3.2. Przesłana przez Uczestnika praca konkursowa musi być wizją i twórczością Uczestnika i musi być zgodna z tematem Konkursu „Boskata x Semilac”

3.3. Uczestnik Konkursu może nadesłać tylko 1 zgłoszenie konkursowe na portalu.

3.4. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika następujących oświadczeń i gwarancji:

3.4.a. Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych.

3.4.b. Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;

3.4.c. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych przez Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie w szczególności dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz wydania nagród jak również do publikowania tych danych oraz opublikowanej przez niego pracy konkursowej, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).

3.4.d. Przesłana praca konkursowa jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych.

3.5. Uczestnik wyraża zgodę na możliwość wykorzystania pracy konkursowej na profilach społecznościowych marki Boskata na www.instagram.com/boskata_

§4 Zasady wyłonienia Zwycięzców

.1. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Organizatora spośród Uczestników, którzy wzięli udział w konkursie i są obserwatorami profilu @boskata_ oraz @semilac.

4.2. O wyłonieniu Zwycięzcy decyduje Organizator, który wybiera zwycięskie prace, na podstawie własnych, subiektywnych kryteriów, najbardziej oryginalne, pomysłowe i atrakcyjne prace.

§5 Nagrody

5.1. Nagrodą dla zwycięzcy jest 1 voucher zakupowy o wartości 300 zł do sklepu www.boskata.com oraz zestaw lakierów hybrydowych Semilac z nowej kolekcji „Garden Party”. 

5.2. Zakładana liczba nagród to 1 szt.

5.3. Nagroda w formie vouchera zakupowego od Boskata zostanie wysłana do zwycięzcy w ciągu 14 dni od daty opublikowania wyników konkursu drogą mailową, a zestaw lakierów hybrydowych Semilac pocztą po otrzymaniu danych do wysyłki. 

5.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnień. Nagrodą za wyróżnienie jest kupon do sklepu internetowego www.boskata.com

5.5. Zwycięzcy nie przysługują roszczenia do wymiany Nagrody na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim roszczenia o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

5.6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej przez Organizatora poprzez wiadomość na Facebooku oraz opublikowany przez Organizatora komentarz w poście konkursowym z oznaczeniem. W celu uzgodnienia szczegółów wysyłki Nagrody Zwycięzcy muszą skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomości mailowe lub portale społecznościowe.

§6 Postanowienia końcowe

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania Nagrody, jeżeli liczba zgłoszeń nie przekroczy 3 lub jeżeli zgłoszenia nie będą prezentowały odpowiednio wysokiego poziomu artystycznego.

6.3. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik Konkursu akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść i na związanie się warunkami Konkursu określonymi Regulaminem.

6.4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.

6.5. Regulamin jest dostępny na stronie www.boskata.com

6.6. Uprawnienia nabyte przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.

6.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie www.boskata.com