Regulamin Promocji

§ 1

Akcja Promocyjna „Promocja uzależniona od wyniku meczu” opiera się o następujące zasady:

Organizatorem Akcji Promocyjnej jest marka BOSKATA:

W akcji promocyjnej biorą udział następujący Partnerzy:

Boskata

Mooj Optyk

F…ing Delicius

Squad Whisky

Golden Square

Semilac

City Park

Akcja Promocyjna przeprowadzona jest na terenie CITY PARK w Poznaniu, w szczególności w lokalach MOOJ OPTYK, F…ING DELICIOUS, GOLDEN SQUARE, będzie trwała od 14.06.2021 roku od godziny 18:00 do godziny 21:00.

2. Akcji Promocyjnej podlegają towary oferowane przez Organizatora oraz Partnerów Akcji.

3. Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie wyłącznie w wymienionych lokalach.

4. Rabat naliczany będzie w następujący sposób. Przy bramce zdobytej dla Reprezentacji Polski- Partnerzy udzielają rabatu na swoje produkty w wysokości -10 % za każdego zdobytego gola. Po każdym strzelonym golu przez Polaków wzrasta rabat procentowy: 1 gol – 10%, 2 gole 20%, itd. W przypadku strzelonego gola przez drużynę przeciwną, rabat maleje o 5%, ale cena produktu w takiej sytuacji nie może przewyższać ceny wyjściowej produktu.

5. Rabaty otrzymane z różnych tytułów w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej, nie łączą się. Nie łączą się one także z innymi promocjami, które obowiązują w tym samym czasie w sklepach Partnerów.

6. Towar zakupiony podczas Akcji Promocyjnej podlega zwrotom.

§ 2

Informacja o Akcji Promocyjnej zawarta w prasie i materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego.

§ 3

Organizator ma prawo odwołać lub zakończyć Akcję Promocyjną bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie internetowej, na profilu marki lub na portalu Facebook.

§ 4

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia towarów lub usiłowania ich nabycia, skierować na piśmie do Bonaconi sp. z o.o. Jugosłowiańska 43, 80-145 Poznań celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

§ 5

Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej, na profilu marki lub na portalu Facebook.

§ 6

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
  2. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.